SHANGHAI, Trung Quốc, ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Hywin Holdings Ltd. (“Hywin” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: HYW), nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản độc lập hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho nửa cuối và năm tài chính 2023 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật trong nửa cuối và năm tài chính 2023

 • Tổng doanh thu thể hiện sự bền vững trước bối cảnh vĩ mô khó khăn. Tổng doanh thu trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 chỉ giảm nhẹ 0,5% xuống còn 1.055,8 triệu NDT (152,5 triệu USD) so với 1.060,9 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Tổng doanh thu trong năm tài chính 2023 tăng 7,7% lên 2.091,8 triệu NDT (301,3 triệu USD) so với 1.942,1 triệu NDT trong năm tài chính 2022.

Hywin Wealth

 • Số lượng khách hàng1 tăng 8,2% lên 152.607 vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 so với 141.058 vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Số lượng khách hàng hoạt động2 tăng 6,5% lên 46.627 trong năm tài chính 2023 so với 43.764 trong năm tài chính 2022.
 • Phủ sóng mạnh mẽ trên toàn quốc: Chúng tôi duy trì mạng lưới phủ sóng mạnh mẽ trên toàn quốc với 1.749 nhân viên quan hệ khách hàng và 185 trung tâm lập kế hoạch tài chính trên 91 thành phố tại Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.
 • Hoạt động quản lý tài sản tiếp tục thể hiện mức tăng trưởng cao về Tổng tài sản quản lý (“AUM”) và doanh thu. Doanh thu ròng từ hoạt động kinh doanh quản lý tài sản trong năm tài chính 2023 tăng 67,2% lên 32,6 triệu NDT (4,7 triệu USD) so với 19,5 triệu NDT trong năm tài chính 2022.
 • AUM của hoạt động quản lý tài sản tăng 90,8% lên 8.549,4 triệu NDT vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 so với 4.479,7 triệu NDT vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Giá trị giao dịch của các sản phẩm tài chính khác, chủ yếu bao gồm các sản phẩm bảo hiểm nước ngoài, trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 tăng 260,3% lên 289,4 triệu NDT so với 80,3 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.

Hywin Health

 • Hywin Health tiếp tục tập trung vào việc hợp nhất và tăng trưởng nhanh sau các hoạt động mua lại Công ty TNHH Y khoa Grand Doctor, Công ty TNHH Công nghệ iLife3 Bắc Kinh và Trung tâm Quản lý Sức khỏe Chân thành và Đồng cảm trong năm 2022.
 • Số lượng khách hàng Hywin Health3 là 33.574 vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.
 • Doanh thu ròng từ bộ phận kinh doanh Hywin Health trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 tăng vọt lên 49,54 triệu NDT (7,2 triệu USD) so với 0,4 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Số lượt khám sức khỏe là 3.142 trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, tạo ra doanh thu 10,7 triệu NDT trong cùng kỳ.
 • Số lượng khách hàng dịch vụ quản lý sức khỏe là 2.078 trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, tạo ra doanh thu 38,9 triệu NDT trong cùng kỳ.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận Hywin Health như sau:

6 tháng kết thúc, 6 tháng kết thúc, 6 tháng kết thúc,
30/6/2022 30/6/2023 30/6/2023
Nghìn NDT Nghìn NDT Nghìn USD
Doanh thu ròng 422 49.537 7.153
Chi phí và chi phí hoạt động
– Chi phí quản lý sức khỏe 4.287 48.324 6.978

Author

eva@pressvn.com