XI’AN, Trung Quốc, ngày 11 tháng 9 năm 2023 – Công ty TNHH Bon Natural Life Limited (Nasdaq: BON) (“BON” hoặc “Công ty”), một trong những nhà cung cấp giải pháp nguyên liệu sinh học hàng đầu trong các ngành tự nhiên, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, hôm nay đã công bố kết quả tài chính nửa năm kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Những điểm nổi bật về tài chính của nửa năm đầu năm 2023

  • Doanh thu – Tổng doanh thu đạt 14,1 triệu USD, tăng 3,4% so với 13,7 triệu USD cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh – trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 là 2.985.234 USD, tăng 196.875 USD, tương đương 7,1% so với 2.788.359 USD cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng thuộc về Công ty TNHH Bon Natural Life Limited – trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 là 2.119.760 USD so với 2.548.678 USD cùng kỳ năm 2022.
  • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,24 USD cho sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 so với 0,31 USD cùng kỳ năm 2022. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 0,24 USD cho sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 so với 0,30 USD cùng kỳ năm 2022.

Tóm tắt các danh mục sản phẩm nửa đầu năm 2023: Tăng trưởng so với năm trước

Tăng (giảm) doanh thu Tăng (giảm) lợi nhuận gộp
Hợp chất hương liệu (8,4%) 12,3%
Chất bổ sung sức khỏe (Đồ uống bột) 37,2% 21,0%
Thành phần thực phẩm sinh học hoạt tính (5,2%) 20,0%


Hợp chất hương liệu

Doanh thu từ bán hợp chất hương liệu giảm 8,4% xuống còn 6,8 triệu USD trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 từ 7,4 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Sự giảm chủ yếu do giá bán trung bình giảm 10,1% và tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tiêu cực 9,5%, bù đắp một phần bởi mức tăng 1,8% về khối lượng bán hàng.

Lợi nhuận gộp từ các sản phẩm hợp chất hương liệu tăng 12,3% lên 2,0 triệu USD từ 1,8 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Sự tăng chủ yếu do giá vốn sản phẩm giảm 16,6% nhờ khả năng thương lượng giá tốt hơn với nhà cung cấp và khối lượng bán hàng tăng 1,8%, bù đắp một phần bởi tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tiêu cực 9,5%.

Chất bổ sung sức khỏe (Đồ uống bột)

Doanh thu từ bán chất bổ sung sức khỏe (đồ uống bột) tăng 37,2% lên 4,6 triệu USD trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 từ 3,3 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Sự tăng chủ yếu do khối lượng bán hàng tăng 50% và bù đắp một phần bởi tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tiêu cực 9,5%.

Lợi nhuận gộp từ các sản phẩm chất bổ sung sức khỏe (đồ uống bột) tăng 21,0% lên 1,4 triệu USD từ 1,2 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Sự tăng chủ yếu do các yếu tố đề cập ở trên.

Thành phần thực phẩm sinh học hoạt tính

Doanh thu từ bán thành phần thực phẩm sinh học hoạt tính giảm 5,2% xuống còn 2,8 triệu USD trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 từ 2,9 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Sự giảm chủ yếu do giá bán trung bình giảm 7,5% và tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tiêu cực 9,5%, bù đắp một phần bởi mức tăng 2,4% về khối lượng bán hàng nhờ nhu cầu khách hàng mạnh mẽ và nỗ lực bán hàng.

Lợi nhuận gộp từ các sản phẩm thành phần thực phẩm sinh học hoạt tính tăng 20,0% lên 1,3 triệu USD từ 1,1 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Sự tăng chủ yếu do khối lượng bán hàng tăng 2,4% và giá vốn hàng bán giảm 21,7% nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, bù đắp một phần bởi tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tiêu cực 9,5%.

Chi phí quản lý chung tăng 467.012 USD, tương đương khoảng 46,8%, từ 998.943 USD trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2022, lên 1.465.955 USD cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do chi phí lương nhân viên tăng 44,2% do tăng nhân sự, chi phí thuê tăng 234,8% và các chi phí như dịch vụ chuyên môn và tư vấn, quan hệ nhà đầu tư, v.v. tăng 42,7% kể từ khi chúng tôi trở thành công ty đại chúng sau khi hoàn tất IPO vào tháng 7/2021.

Chi phí nghiên cứu và phát triển (“R&D”) giảm 34.680 USD, tương đương khoảng 21,1%, từ 164.675 USD trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2022, xuống còn 129.995 USD cùng kỳ năm 2023. Sự giảm chủ yếu do chi phí lương nhân viên giảm 79,3% và chi phí thuê ngoài hoạt động R&D cho các công ty tư vấn bên ngoài giảm 34,4%.

Trợ cấp chính phủ nhận được dưới dạng trợ cấp bảo hiểm xuất khẩu cấp tỉnh và trợ cấp mở rộng bảo hiểm thất nghiệp tổng cộng là 11.916 USD trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Lợi nhuận ròng giảm từ 2,5 triệu USD trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2022 xuống còn 2,1 triệu USD cùng kỳ năm 2023.

Tiền thuần sử dụng cho hoạt động kinh doanh trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 là

Author

eva@pressvn.com